x
Bridge, Geometry, Design, Most, Geometria mosta

Geometria

Pre správne vygenerovanie tvaru nosnej konštrukcie je potrebné mať korektne zadefinované smerové a výškové vedenie prevádzanej komunikácie a samozrejme aj jej klopenie. Smerové, ako aj výškové vedenie je možné do programu jednoducho zadať vybraním príslušnej čiarovej entity priamo z výkresu alebo importovať výstupy z vybraných cestárskych programov.

1 - D3 Cadca 201

Princíp modelovania konštrukcií v Easy Bridge spočíva v zadefinovaní každej hrany priečneho rezu a jej závislosti voči osi cesty (mosta). Každú hranu je možné definovať s vlastnou závislosťou a nezávislým smerovým aj výškovým odchýlením od osi trasy v ľubovoľnom staničení. Takto vytvorené hrany je možné zoskupiť do Prvku  v poradí tak, aby sme ich pospájaním dosiahli požadovaný priečny rez v danom staničení.

2 - D3 Cadca 201

 Týmto spôsobom môžeme nadefinovať a vygenerovať konštrukciu ľubovoľného tvaru (priečneho rezu) a jeho zmeny. Pri rozširujúcich komorových mostoch sa jednoducho nadefinuje aj zmena z jedného otvoru na dva. Program Easy Bridge nedostanete do úzkych ani pri pokuse nadefinovať križovatkový rozplet.

 

obr 1

Obrázok 1. Diaľničný most 201P D1 Dubná skala - Turany namodelovaný v Easy Bridge

Mosty takéhoto typu, teraz už stojace a slúžiace, boli tiež namodelované v programe Easy Bridge. Výstupom pre projektanta je okrem vykreslenia samotnej konštrukcie v priestore výpis jej súradníc (x, y, z) po jednotlivých hranách alebo priečnych rezoch. Vykreslenie do 3D je tiež  možné do objemového prvku, z ktorého môžete jednoducho odčítať kubatúry materiálu. Samozrejmosťou sú aj priečne rezy v ľubovoľnom kroku staničenia.

obr 2

 

obr3

 

obr4

 

Easy Bridge je skutočne unikátny nástroj určený predovšetkým pre projektantov inžinierskych konštrukcií a mostov. Veľmi jednoducho a rýchlo je v ňom možné namodelovať aj zložité či atypické konštrukcie, ktoré sú však bežne potrebné, a teda často navrhované, dokonca aj v stiesnených, mestských pomeroch.

ZBVana01

Takto komplexne vytvorené 3D v konštrukcia Easy Bridge nám samozrejme poskytuje množstvo výhod. Vypichneme iba zopár ako: presné výmery materiálov, možnosť vytýčenia ľubovolného bodu, vytvorenie rezu v požadovanom mieste a smere ale aj podklad pre je vystuženie priamo v 3D.

ZBVana02