x

Ložiská

Modul kreslenie ložísk bol vyvinutý za účelom modelovania náliatkov na nosnej konštrukcii. Len zriedka sa stane, že projektovaný most je v priamom úseku či už smerovo alebo výškovo. Pre správne osadenie ložísk nám program vykreslí náliatky s ich minimálnou požadovanou výškou. Ako vstupné parametre do výpočtu sú definované parametre ložiska ako aj minimálne vzdialenosti od okraju ložiska resp. výšky náliatkov. Program opäť využíva zadefinované hrany ktoré tvoria spodný povrch nosnej konštrukcie. K tomuto povrchu sa vypočítajú v zadanom mieste náliatky tak aby bola dodržaná ich minimálna výška. Pri extrémnejších sklonových pomerov (pozdĺžnych, priečnych) alebo šikmostiach mosta sa môže stať, že náliatky ložísk by bez takéhoto 3D  modelovania a overenia tak polohy ložiska zasahovali dokonca mimo nosnú konštrukciu.