x

Odvodnenie

Výpočet rozmiestnenia odvodňovačov využívajúci geometrické zadanie mosta z Easy Bridge.

Návrh odvodnenia je modul slúžiaci na výpočet a rozmiestnenie odvodňovačov na moste. Vzhľadom na to, že module je zadefinovaná trasa svojím smerovým a výškovým vedením ako aj klopením.  Program dokáže tieto vstupné parametre zohľadniť vo výpočte čím rýchlo navrhnúť rozmiestnenie odvodňovačov. Program obsahuje funkciu na vloženie tvaroviek odvodnenia izolácie. Výstupom je samotné vykreslenie odvodňovačov a tvaroviek ako aj výstup výpočtu ktorý je možné jednoducho upraviť na požadovaný vzhľad v MS Excel a vložiť k výpočtom do projektu.

Pokiaľ nie je na týchto stránkach uvedené inak, všetky vkladané objekty ako aj metodiky výpočtov jednotlivých dodávateľov odvodňovacích systémov boli prevzaté z voľne dostupných materiálov a podkladov.